3 paździenik 2017 r.

I. Organizator

 1. Organizatorem 26 Festiwalu Polskich Wideoklipów YACH FILM 2017 jest NETROOM Sp.z o.o., Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oraz Miasto Opole.

 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie biorą udział wszystkie zgłoszone wideoklipy.
 2. Zgłoszone do konkursu prace powinny spełniać następujące kryteria:
  • powinny być zrealizowane do polskiej piosenki lub innego, polskiego utworu muzycznego,
  • powinny być zrealizowane w terminie do 30 listopada 2017,
  • nie brały udziału w ubiegłorocznym konkursie ani wcześniejszych edycjach konkursu, tj. Konkursie Wideoklipów Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film,
  • w konkursie mogą brać udział wideoklipy, jako pliki przesyłane drogą elektroniczną pod adres yff@netroom.pro poprzez portal WeTransfer com lub MyAirBridge , preferowany format XDCam HD 422 (i lub p) 50 mbps,
  • prace powinny zawierać dokładny opis (plansze tytułową statyczną przed teledyskiem, czarne tło, białe litery, o długości do 5 sek.): tytuł, imię i nazwisko autora wideoklipu, imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy muzycznego oraz czas trwania utworu,
  • pracę powinny zawierać skan wypełnionej i podpisanej przez zgłaszającego karty zgłoszeniowej (dostępna do pobrania na stronie festiwalu pod adresem http://yff.pl/zgloszenia-prac/ ).
 3. W konkursie nie może uczestniczyć praca realizowana przez któregokolwiek z członków Jury konkursu ani członków ich rodzin w linii prostej lub w linii bocznej do trzeciego stopnia.
 4. Przez zgłoszenie pracy (wideoklipu) do konkursu uczestnik udziela Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na czas nieokreślony, nieodpłatnej licencji (o charakterze niewyłącznym) na korzystanie z pracy – wideoklipu (nie dotyczy powiązanych z wideoklipem utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych, z których korzystanie możliwe jest na podstawie zezwolenia właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi) wyłącznie w ramach zadań statutowych Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, obejmującej wykonywanie praw zależnych, w zakresie publicznego:
  • wyświetlania, odtwarzania oraz wszelkiego innego publicznego udostępnienia wideoklipu, jego utrwaleń lub kopii w całości lub we fragmentach także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w ramach ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu;
  • tworzenia kopii zamiennych i archiwizacja.

 

III. Jury

 1. W kompetencji Jury konkursu 26 Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film jest wybór najlepszych prac spośród zgłoszonych na konkurs.
 2. Przewodniczącym Jury konkursu jest Jan “Yach” Paszkiewicz.
 3. Członków Jury powołuje przewodniczący Jury.
 4. W skład Jury 26 Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film wchodzą:
  • Jan Komasa,
  • Łukasz Rusinek,
  • Tomasz Żąda.
 5. Pracami Jury kieruje Przewodniczący, którego zadaniem jest organizacja pracy oraz sporządzenie protokołu końcowego z obrad.
 6. W sprawach spornych głos decydujący ma Przewodniczący Jury.

 

IV. Nagrody

 1. Jury po obejrzeniu wszystkich zgłoszonych wideoklipów, wyłoni po 5 nominacji (z wyjątkiem nagrody GRAND PRIX) w 9 następujących kategoriach:
  • YACH Grand Prix – najlepszy polski wideoklip roku 2017,
  • YACH za najlepszą reżyserię,
  • YACH za najlepszy montaż,
  • YACH za najlepsze zdjęcia,
  • YACH za najlepszą plastyczną aranżację przestrzeni,
  • YACH za najlepszą animację w wideoklipie,
  • YACH za najlepszą kreację aktorską,
  • YACH za najlepszy scenariusz,
  • YACH za innowacje.
 2.  Pozostałe nagrody to:
  • Drewniany Yach – nagroda organizatorów,
  • CyberYach – nagroda publiczności.
 3.  Jury wybierze 6 prac nominowanych w kategorii GRAND PRIX.
 4. Jury w czasie trwania obrad Jury 25 Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film 2016 wybierze w każdej kategorii (oprócz kategori GRAND PRIX) najlepszy wideoklip, który zostanie uhonorowany statuetką “Yacha” danej kategorii.
 5. Nagroda w kategorii GRAND PRIX zostanie wybrana przez publiczność spośród 6 wideoklipów nominowanych przez Jury.
 6. Ze względu na niski poziom poziom artystyczny Jury ma prawo do nieprzyznawania nagród w poszczególnych kategoriach.

 

V. Wręczenie nagród

 1.  Nagrody zostaną wręczone podczas Gali Wręczenia Nagród dnia 9 grudnia 2017 roku w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni o otrzymaniu nagrody telefonicznie w dniu Gali Wręczenia Nagród.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie o czym poinformuje poprzez media społecznościowe.

 

Dyrektor Artystyczny 26 Festiwalu

Polskich Wideoklipów Yach Film 2017

Yach Jan Paszkiewicz

 

 

 

Yach Paszkiewicz